polsport.live

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV ŚWIADCZONYCH ZA POSREDNICTWEM PLATFORMY POLSPORT.LIVE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi PPV oferowanej przez oficjalne kanały klubów sportowych bądź telewizje internetowe za pośrednictwem platformy POLSPORT.LIVE której właścicielem jest MS Networks z siedzibą 38-460 Jedlicze, Dobieszyn 299, NIP 684-211-07-26, REGON 371175232, adres poczty elektronicznej: kontakt@polsport.live (zwaną dalej „POLSPORT.LIVE”).

II. DEFINICJE

 1. Klient - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi.
 2. Nadawca – osoba prawna udostepniająca transmisję on-line z Wydarzenia sportowego za pośrednictwem platformy POLSPORT.LIVE
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i POLSPORT.LIVE.
 4. Usługa PPV (Usługa) - audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez POLSPORT.LIVE, jako jednorazowa usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi, dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej w czasie rzeczywistym („na żywo”) po dokonaniu Opłaty.
 5. Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego, które będzie transmitowane za pośrednictwem stron serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.polsport.live
 6. Zamówienie – czynność Klienta poprzedzająca aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
 7. Autoryzacja – identyfikacja Klienta przez POLSPORT.LIVE, weryfikacja pod kątem płatności na rzecz POLSPORT.LIVE potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV przez system płatności DotPay, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
 8. Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji (a w przypadku zamówienia lub płatności za Wydarzenie po rozpoczęciu Audycji - od momentu uiszczenia Opłaty za Wydarzenie) do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego Nadawcę.
 9. Opłata – należność od Klienta na rzecz Nadawcy za pośrednictwem POLSPORT.LIVE w kwocie określonej za transmisję konkretnego wydarzenia sportowego z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Sprzęt - urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Klient, który:
  1. posiada sprawny Sprzęt;
  2. złoży Zamówienie;
  3. uiści Opłatę;
 2. W celu skorzystania z Usługi PPV Klient powinien dokonać Zamówienia i zobowiązany jest poddać się Autoryzacji.
 3. Zamówienie dostępu do Wydarzenia możliwe jest za pomocą strony internetowej www.polsport.live poprzez wpisanie adresu email Klienta, wybór opcji „kup dostęp”, wybór metody płatności oraz dokonanie płatności za Usługę PPV za pośrednictwem systemu płatności DotPay.
 4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.polsport.live
 5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Po dokonaniu Opłaty, DotPay prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie uiszczenia Opłaty, zaś POLSPORT.LIVE za pośrednictwem stron serwisu oraz poczty elektronicznej (na żądanie) prześle kod umożliwiającym dostęp do Wydarzenia lub informację odmowie takiego dostępu. Dostęp do Wydarzenia jest możliwy po rozpoczęciu transmisji Wydarzenia, ale nie wcześniej niż od momentu uiszczenia Opłaty za Wydarzenie. W przypadku braku informacji o nadaniu dostępu do Wydarzenia Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do POLSPORT.LIVE. Klient może skorzystać z kodu do Usługi PPV tylko w Okresie Dostępu na kilku urządzeniach z zaznaczeniem iż tylko jednym wybranym przez Klienta urządzeniu jednocześnie.
 7. Wydarzenie zostanie przez Nadawcę udostępnione na stronie internetowej www.polsport.live
 8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od POLSPORT.LIVE.
 9. Audycja może być wykorzystana przez Klientów jedynie do własnego użytku osobistego. Zakazane jest:
  1. nagrywanie, publiczne udostępnianie Audycji w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie)
  2. inne wykorzystanie Audycji niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
  3. w przypadku publicznego udostępnienia sygnału - udostępniający bez zgody na publiczne odtwarzanie - zostanie obciążony kwotą w wysokości ceny zakupu subskrypcji pomnożonej przez ilość miejsc w obiekcie w którym będzie się odbywać publiczne odtwarzanie (lokal gastronomiczny, pub, sala projekcyjna, hala, stadion, inne obiekty) lecz nie mniejszą niż 10 000 zł
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Klienta treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim.
 11. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne określone poniżej.
  1. 11.1. w przypadku wszystkich urządzeń:
   1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps;
   2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania materiałów audiowizualnych;
   3. korzystanie ze strony www.polsport.live lub posiadanie zainstalowanej aplikacji POLSPORT.LIVE
   4. włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej;
  2. 11.2. w przypadku komputerów PC:
   1. 11.2.1. za pośrednictwem strony internetowej
    1. Przeglądarka Google Chrome 28, Mozilla Firefox 22, Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowsze; włączona obsługa cookies, wtyczek oraz JavaScript; brak oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam,
    2. Microsoft Silverlight 5,
    3. Windows XP z SP3, Vista z SP1, Windows 7 lub Windows 8 lub Mac OS 10.6 lub nowszy,
    4. Procesor minimum 1.6GHz, 1GB RAM
    5. Zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej, dostarczone przez producenta komputera
    6. W zależności od konfiguracji komputera, monitor z obsługą HDCP, podłączony kablem cyfrowym DVI-I, HDMI lub DisplayPort
  3. 11.3. w przypadku urządzeń SmartTV
   1. SMARTTV w jednej z poniższych wersji:
    • Telewizor LG SmartTV z linii produktowej 2015 lub nowsze
    • Telewizor Samsung SmartTV z linii produktowej 2015 lub nowsze
   2. Podłączenie do łącza internetowego o przepustowości minimum 2 Mbit/s
  4. 11.4. w przypadku urządzeń mobilnych:
   1. Posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android, iOS.
   2. Oglądanie transmisji będzie możliwe na urządzeniach działających w oparciu o Android OS Transmisja wymaga łącza o przepustowości co najmniej 2Mb/s. W przypadku korzystania z transmisji danych za pośrednictwem dostawcy telefonii cyfrowej (takich jak np. Orange, Plus, Play czy T-mobile) mogą oni naliczać dodatkowe opłaty za transmisje danych niezależnie od opłaty na rzecz POLSPORT.LIVE z tytułu zakupu transmisji on-line.
 12. POLSPORT.LIVE gwarantuje prawidłowe działanie Usługi wyłącznie w przypadku, gdy Sprzęt Klienta spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 13. Z uwagi na niezależne od POLSPORT.LIVE ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do wyświadczenia Wydarzenia, POLSPORT.LIVE zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do Wydarzenia. Zakończenie przyjmowania Zamówień na dostęp do Wydarzenia zostanie Klientowi przekazane w postaci informacji za pośrednictwem strony internetowej https://polsport.live
 14. Korzystanie z Usługi PPV może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Klienta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Klienta. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić, a na urządzeniach mobilnych uniemożliwia, korzystanie z Usługi.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient, który złożył Zamówienie, zobowiązany jest do wniesienia Opłaty za Usługę PPV na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, odpowiednio w wysokości określonej przez Nadawcę transmitującego wydarzenie sportowe;
 2. Opłata może być zrealizowana:
  • jako płatność kartą płatniczą Klienta;
  • przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych.
 3. Za dokonanie Opłaty uważa się moment prawidłowego przeprowadzenia płatności przez Klienta za pośrednictwem płatności DotPay.
 4. POLSPORT.LIVE nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, w tym brak dostępu lub pełnego dostępu do Wydarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub podmioty obsługujące płatności.
 5. W przypadku, gdy pomimo dokonania przez Klienta prawidłowej Opłaty i przyznania Klientowi dostępu do Audycji POLSPORT.LIVE (lub Nadawca) nie dokona aktywacji Audycji lub Wydarzenia lub dostęp do niego zostanie odwołany, POLSPORT.LIVE dokona zwrotu uiszczonej Opłaty za Usługę PPV, na podstawie złożonej przez Klienta reklamacji („Zwrot Opłaty”).
 6. Klientowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem Klienta w dokonaniu Zamówienia lub Opłaty.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez POLSPORT.LIVE.
 2. Regulamin dostępny jest na https://polsport.live w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Wydarzenie sportowe jest dostępne za pośrednictwem Internetu na platformie POLSPORT.LIVE na terytorium każdego kraju, chyba że Nadawca lub POLSPORT.LIVE zdecyduje inaczej. W tej sytuacji zakup będzie możliwy wyłącznie na terytorium wybranych krajów.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2019 r.